Hướng dẫn

08/08/2017

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ qua SMS

STT     

Hình thức

            Cú pháp gửi 9185               

1

Đăng kí

DK S2

2

Hủy

HUY S2

3

Kiểm tra các gói đang dùng

KT

4

Mã gói

MG

5

Hướng dẫn sử dụng

HD

6 Từ chối thông báo gia hạn TC C
7 Nhận thông báo dịch vụ NH C